Bez školenia BOZP nemôžete začať pracovať
Zaujímavosti

Bez školenia BOZP nemôžete začať pracovať

Podľa zákona nie je možné začať vykonávať svoje zamestnanie skôr, ako prejdeme základným školením BOZP. Alebo požiarnou ochranou. Pre aké pozície sa nás táto povinnosť týka a kto nám zaistí potrebné školenia? Poďte sa pozrieť na súhrn základných informácií.

Než začnete pracovať

Ešte pred tým, než začneme vykonávať dohodnutú pracovnú pozíciu, musíme prejsť školením BOZP. Bez tejto povinnosti nie sme oprávnení vykonávať zadanú úlohu a pracovné zadanie. Tu je pritom nutné vedieť, že táto povinnosť sa netýka iba novoprijatých zamestnancov. BOZP školenia musia absolvovať aj tí, ktorí sú už u danej firmy alebo inštitúcie zamestnaní, ale dostali nové pracovné zaradenie. S každým pracovným postom sa totiž spájajú konkrétne pracovné riziká, ktoré je nutné eliminovať.

Školenie zariadi zamestnávateľ

Asi nebude žiadnym prekvapením, keď si prezradíme, že povinnosť prejsť školením poskytuje zamestnávateľ danej firmy alebo inštitúcie. Povinnosť teda padá priamo na zamestnávateľa, nie na pracovníka. Bez riadneho preškolenia pritom nie je vôbec možné nastúpiť do konkrétnej pozície. Naopak, po ukončení základného školenia je zamestnanec povinný konať tak, aby po celú dobu pobytu na pracovisku a po celú dobu výkonu svojho zamestnania dodržiaval obdržané informácie a správal sa tak, aby minimalizoval riziká na svojom pracovisku.

Vstupné školenia

Vstupné školenie väčšinou obsahuje nielen konkrétne informácie, ktoré sa vzťahujú k danej pracovnej pozícii, ale aj zásady správania pri výkone práce všeobecne. Preberajú sa zásady preventívnych opatrení v prípade, že sa stane pracovný úraz. Pozornosť sa venuje aj zásadám prevencie chorôb z povolania. Pracovník je oboznámený s preventívnymi pracovno-lekárskymi prehliadkami. Vstupného školenia sa pracovník musí zúčastniť povinne.

Ešte, než budete môcť prejsť k realizácii svojho zamestnania, musíte prejsť školením BOZP. Získané informácie následne aplikujete v praxi.